Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 1912 11 w ilości 1 500 Mg – około 750 Mg miesięcznie poprzez ich odzysk i/lub recykling.

Link do ogłoszenia w MINIPORTALU

Instrukcja dla użytkowników MINIPORTALU

Klucz publiczny do szyfrowania ofert

Aplikacja do szyfrowania ofert