Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie
19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
w ilości 2 400 Mg – około 600 Mg miesięcznie poprzez ich odzysk i/lub recykling.

Link do ogłoszenia w Miniportalu

Instrukcja dla użytkowników Miniportalu

Aplikacja do szyfrowania ofert

Klucz publiczny