Zadanie pn. „Modernizacja instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności doczyszczania frakcji odpadów zbieranych selektywnie, tj. modernizacji linii sortowniczej części mechanicznej"

realizowane jest w ramach

Umowy Pożyczki nr 00001/20/03011/OZ-PO/P

z dnia 10-02-2020 r.

Koszt zadania 15.281.030,08 zł

w tym dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olszynie (www.wfosigw.olsztyn.pl) w wysokości 4.802.337,41 zł

Opis zadania: Modernizacja sortowni odpadów komunalnych. Zakres zadania obejmuje rozbudowę obiektu istniejącej sortowni oraz modernizację linii technologicznej do sortowania. Budynek sortowni powiększy się o ponad 1 tys. m2.


Korzystamy z dofinansowania

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Olszynie