Zarządzenie nr 14/2014

Przewodniczącego

Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”

z dnia 18 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej

Na podstawie art. 23b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ponownemu wykorzystaniu informacji publicznej podlegają informacje udostępnione poprzez:
  1. opublikowanie na Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. udostępnienie w inny sposób niż opublikowanie na Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. przekazanie na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

§ 2.

 1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną udostępnioną przez Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” zwany dalej „Związkiem”, jest zobowiązany w tym zakresie do podania:
  1. dokładnego źródła pochodzenia informacji.
  2. Daty wytworzenia i pozyskania informacji.
 1. W przypadku informacji udostępnionych zgodnie z § 1 ust 1 pkt 3 zostaną określone dodatkowe zasady wykorzystania.

§ 3.

 1. Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku, o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 3, wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie, Związek pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 2. Koszty, o których mowa w ust. 1, ustalane są indywidualnie, w oparciu o :
  1. Stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
  2. Materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
  3. Należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

§ 4.

Związek nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub bazą danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Związkowi.

§ 5.

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Przewodniczący Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.