Klauzula informacyjna dla klientów Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”

Informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”, 13-200 Działdowo, ul. Przemysłowa 61. Może się z Pan/Pani z Nami kontaktować poprzez numer telefonu (023) 697 65 18 lub adres email: ezgmin1@poczta.onet.pl

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z których ma Pan/Pani prawo skontaktować się poprzez e-mail na adres iod@dzialdowszczyzna.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu statutowej działalności w obszarze gospodarką odpadami.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następującym zakresie :

a. Imię, drugie imię, nazwisko

b. Numer Pesel

c. Numer NIP

d. Dane identyfikujące podmiot (Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer domu, Numer lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Regon, KRS, Numer Telefonu, Adres email)

e. Dane nieruchomości na której powstają odpady (Miejscowość, Ulica, Numer domu, Numer lokalu, Kod pocztowy, Poczta)

f. Dane do korespondencji (Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer domu, Numer lokalu, Kod pocztowy, Poczta)

5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi wywozu nieczystości, administracyjnej, informatycznej oraz innych realizujących zadania na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” w celu realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: (Dz. U. 2017.1289 t.j.), za Panią/Pana zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z umów (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub przepisów ustaw (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w zakresie realizowanych zadań publicznych związanych z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

7) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

9) Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

10) Ma Pani/Pan prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

c. przenoszenia swoich danych osobowych,

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11) Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe realizowania obowiązku ustawowego.

12) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.