Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”


Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” został powołany w 1997 roku na mocy Uchwał Rad pięciu gmin i został zarejestrowany 24 lutego 1998 roku  w rejestrze związków międzygminnych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pod pozycja nr 176. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)  oraz Statutu Związku, który wszedł w życie z dniem 12 marca 1998r., tj. z dniem jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ciechanowskiego nr 6 poz. 23-27 z dnia 12 marca 1998 roku. Członkami Związku są  gminy Powiatu Działdowskiego, Nidzickiego i części , iławskiego i nowomiejskiego. Aktualnie jego członkami są: gmina miejska Działdowo, gmina miejsko – wiejska Lidzbark, gmina miejska Lubawa, gmina miejsko-wiejska Nidzica  oraz gminy: Działdowo, Iłowo - Osada, Płośnica, Rybno, Kozłowo, Janowiec Kościelny, Janowo,  Grodziczno. Związek działa na obszarze o łącznej powierzchni 2100 km2, który zamieszkuje 120 tyś. mieszkańców. Realizuje on działania w zakresie ekologii i ochrony środowiska przy wykorzystaniu środków własnych i pozyskanych funduszy zewnętrznych. zobacz:  Gminy Zwiąku

 

 

Celami związku są:

a)  integracja gmin-uczestników Związku na rzecz ochrony środowiska  i przyrody, rozwoju ekologicznego i edukacji ekologicznej społeczeństwa, gospodarki wodnej, rekreacji i turystyki oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt,

 b) wspomaganie realizacji zadań własnych gmin-uczestników Związku w zakresie ochrony środowiska, przyrody, gospodarki komunalnej i wodnej oraz rekreacji i turystyki w szczególności poprzez prowadzenie wspólnej działalności dotyczącej budowy i eksploatacji obiektów służących składowaniu i utylizacji padłych zwierząt, odpadów komunalnych, obiektów służących zapobieganiu bezdomności zwierząt, organizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz  ochrony przed degradacją wód obszaru zlewni rzek Wel, Drwęca, Wkra, Orzyc, Mławka i Łyna.

 

 

Związek wykonuje zadania własne gmin zrzeszonych w zakresie, dotyczącym:

 

1)       wdrażania i koordynowania programów rozwoju ekologicznego,

2)       edukacji ekologicznej społeczeństwa,

3)       ochrony powietrza atmosferycznego, wód i lasów,

4)       powstrzymania degradacji ekologicznej obszaru zlewni rzek Wel, Drwęca, Wkra, Orzyc, Mławka i Łyna oraz poprawy jakości ich wód,

5)       ochrony krajobrazu obszaru zlewni rzek Wel, Drwęca, Wkra, Orzyc, Mławka i Łyna będącego bazą dla rozwoju rekreacji i turystyki,

6)       tworzenia bazy dla rozwoju rekreacji i turystyki na obszarze zlewni rzek Wel, Drwęca, Wkra, Orzyc, Mławka i Łyna,

7)       ochrony ziemi przed odpadami komunalnymi i przemysłowymi,

8)    tworzenia niezbędnych warunków do utrzymania czystości i porządku na terenie działania  Związku,

9)    budowy, utrzymania i eksploatacji obiektów służących do przetwarzania odpadów komunalnych oraz wykorzystania surowców wtórnych,

10)    budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji służących do przetwarzania odpadów komunalnych,

11)    budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji do unieszkodliwiania zwłok padłych zwierząt,

12)    budowy, utrzymania i prowadzenia obiektów służących zapobieganiu bezdomności zwierząt,,

13)    organizowania systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku,

14)    osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów  komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

15)    objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Związku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

16)    nadzorowania gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań  powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

17)    dokonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku, w celu weryfikacji możliwości technicznych i  organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

18)    udostępniania na stronie internetowej Związku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, miejscach ich zagospodarowania, osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku oraz punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

 

Program działania Związku w zakresie gospodarki odpadami

 

Przyjęty i realizowany przez EZG program ochrony środowiska oraz wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju wynikają ze strategii rozwoju gmin należących do Związku, strategii rozwoju powiatu i województwa, a także z wojewódzkiego i powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami. Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” ze swoim dorobkiem organizacyjnym i infrastrukturalnym jest jedną z ważniejszych instytucji aktywnie działających na terenie Powiatu Działdowskiego w sferze realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Gospodarki Odpadami. Za swoje osiągnięcia Związek został wyróżniony i nagrodzony wieloma dyplomami i nagrodami finansowymi.

 

Jednym z realizowanych obecnie przez Związek projektów jest wprowadzenie na terenie jego działania nowoczesnego systemu postępowania z odpadami zgodnego ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej systemem prawnym w zakresie ochrony środowiska w Polsce. Program ten jest realizowany poprzez:

·         budowę nowoczesnych zakładów utylizacji odpadów w Zakrzewie i Ciechanówku,

·         budowę kompostowni osadów ściekowych i odpadów organicznych w Zakrzewie,

·         modernizację zbiornicy padłych zwierząt w Jabłonowie,

·         zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów u źródła wraz z sortownią w Kurkach,

·         współpracę ze szkołami i organizacjami ekologicznymi,

·         wydawanie poradników ekologicznych i artykułów propagujących zachowania ekologiczne.

 

Składowiska odpadów komunalnych

 

Pierwszym zadaniem Związku była budowa składowiska odpadów komunalnych spełniającego wymogi ochrony środowiska dla tego typu obiektów. W 1998 r. w miejscowości Zakrzewo na obszarze 5 ha powstał nowoczesny obiekt, składający się z jednej kwatery o pojemności 70.000m3, zbiornika odcieków i pełnej infrastruktury wodnej, elektrycznej i drogowej. Składowisko to zostało w planie wojewódzkim zakwalifikowane jako rejonowe. Inwestycję tą zrealizowano ze środków własnych członków Związku. W 2006 r. oddano do użytku II kwaterę o pojemności

 

obrazek

W 2004 r. Związek przystąpił do budowy składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Ciechanówko, gmina Lidzbark, została wybudowana kwatera o pojemności 72.000 m3 z pełną infrastrukturą oraz rekultywacji starej kwatery. Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie w wysokości 50 % z Programu SAPARD.

 

Selektywna zbiórka

 

            Od 2000 roku Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” podjął się realizacji projektu pn. „Organizacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła”,  który podzielono na dwa zasadnicze etapy:

I  – etap:  w latach 2000 - 2001 przeprowadzono wśród dzieci i młodzieży oraz społeczeństwa  kampanię  informacyjno – szkoleniową, w której wzięło bezpośrednio udział  około1600 osób. Celem kampanii było uświadomienie mieszkańcom, jakie korzyści nie tylko dla środowiska może przynieść segregacja odpadów. Wśród szkół został ogłoszony konkurs propagujący selektywną zbiórkę oraz wyłoniono plakat przewodni zachęcający mieszkańców do segregacji odpadów.  Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” wydawał w prasie lokalnej szereg artykułów propagujących zbiórkę odpadów .

wśród 5% populacji mieszkańców wdrożono program pilotażowy  promujący selektywną zbiórkę odpadów, składający się z:

§   wyposażenia źródeł powstawania odpadów w specjalne worki i  pojemniki, 

§   odbieranie posegregowanych odpadów,

§   konfekcjonowaniu i dosortowywaniu ich w składnicy w Kurkach

§   sprzedaży jako surowce wtórne do zakładów przetwórczych.
 

II – etap: w latach 2002 - 2004 przystąpiono do zakupu specjalistycznych pojemników, worków do selektywnej zbiórki oraz niezbędnego wyposażenia sortowni odpadów  segregowanych w miejscowości Kurki. W tym czasie zorganizowano sieć recyklerów, z którymi współpracuje Związek i podjęto współpracę z Organizacją Odzysku REKOPOL i REBA w Warszawie.

 

System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła” oparty jest w zabudowie jednorodzinnej w miastach i na obszarach wiejskich na kolorowych:

a)  workach 120 l  do segregacji papieru i plastiku

b) workach 80 l do segregacji szkła

c) pojemnikach specjalistycznych 120 l (do plastiku, szkła i papieru)

Worki i pojemniki są w trzech różnych kolorach  z przeznaczeniem na:

zielony    – szkło,

niebieski – papier,

żółty      – plastik.

obrazek


W 2004 roku  Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” wdrożył program pilotażowy zbiórki bioodpadów.


obrazek


Z uwagi na brak możliwości rozbudowy instalacji na terenie Kurek została zaplanowana w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Działdowo  budowa „Stacji Przeładunkowej Odpadów wraz  z sortownią”.  W 2011 roku oddano do użytku  inwestycję „Stacja przeładunkowa odpadów wraz z sortownią w Działdowie przy ul. Przemysłowej 61, współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.
W Zakładzie prowadzony jest:
- mechaniczny rozdział odpadów zmieszanych na frakcje drobną przeznaczoną do składowania na składowisku balastu oraz frakcje użytkową przeznaczoną do recyklingu i biofrakcję do kompostowania,
- doczyszczanie odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki z przeznaczeniem do dalszego recyklingu,
- gromadzenie i demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
Dla realizacji procesów technologicznych została wybudowana:
- sortownia o docelowej przepustowości 28.000 Mg/rok odpadów zmieszanych i 5.000 Mg/rok odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki,
- zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o przepustowości 228 Mg/rok,
- warsztat i garaże,
- boksy i zasieki do gromadzenia sprasowanych odpadów pochodzących z sortowni
- waga samochodowa i brodzik dezynfekcyjny,
- utwardzone place manewrowe i do gromadzenia surowców.
Projekt stanowi jeden z elementów z systemu gospodarki odpadami realizowanego przez Związek. System gospodarki odpadami jest oparty na selektywnej zbiórce odpadów „u źródła”, którą uzupełniają trzy składowiska i kompostownia osadów ściekowych i odpadów organicznych.

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

W 2003 roku Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” wdrożył program selektywnej zbiórki baterii i akumulatorków małogabarytowych zawierających substancje niebezpieczne. Wdrożenie tego programu wynikała z zapisów Programu Przygotowań   do Członkostwa w Unii Europejskiej,  W celu  efektywnej realizacji tego programu we wrześniu 2003 roku Związek podpisał umowę współpracy z Organizacją Odzysku S.A. REBA w Warszawie. Programem tym zostały objęte wszystkie placówki oświatowe powiatu działdowskiego, instytucje użyteczności publicznej oraz placówki handlowe oferujące sprzęt AGD i RTV.

obrazekobrazek

 

Od 1 października 2006 roku na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych  Zakrzewie, Składowiska Odpadów Komunalnych w Ciechanówku  Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” utworzył  2 punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego od mieszkańców.

Od 2007 roku EZG wdrożył program zbiórki  przeterminowanych leków w aptekach i punktach aptecznych zostały rozstawione specjalistyczne pojemniki, do których mieszkańcy mogą wrzucać przeterminowane leki.

zobacz: Stare leki do apteki


 

obrazek


 

Kompostownia Osadów Ściekowych i Odpadów Organicznych w Zakrzewie

 

Kolejnym projektem zrealizowanym przez EZG było wybudowanie Kompostowni Osadów Ściekowych i Odpadów Organicznych w Zakrzewie. W 2002 r. oddano do użytku kompostownię, która przetwarza osad powstający w oczyszczalniach ścieków w produkt w postaci substratu humusowego, który jest doskonałym składnikiem do przygotowania podłoży dla upraw warzywnych, kwiatowych, a także może być stosowany jako naturalny komponent organiczny w rolnictwie, sadownictwie, ogrodnictwie, a także przy zakładaniu terenów zielonych. Funkcjonowanie kompostowni oparte jest na polskiej technologii komorowo-pryzmowej „systemy dla ekologii” dr inż. Edwarda Wielanda z Akademii Rolniczej w Poznaniu. Kompostownia została sfinansowana ze środków własnych, dotacji PHARE PL 99 i Budżetu Państwa.

 

obrazekobrazek

Zbiornica padłych zwierząt

 

Nowym zadaniem, które gminy powierzyły Związkowi w październiku 2003 r. było zmodernizowanie i przystosowanie do wymogów wynikających z członkostwa w UE, istniejącej w miejscowości Jabłonowo zbiornicy padłych zwierząt. Po przeprowadzonej modernizacji, którą sfinansowały gminy przy udziale Powiatu Działdowskiego, rolnicy dysponują zbiornicą spełniającą wszelkie wymogi prawodawstwa krajowego i UE przewidzianego dla tego typu obiektów.

 

Edukacja ekologiczna

 

W zakresie edukacji ekologicznej Związek współpracuje z Działdowskim Centrum Edukacji Ekologicznej w celu popularyzacji i tworzenia systemów selektywnej zbiórki, segregacji i wykorzystania odpadów. EZG jest współorganizatorem akcji ekologicznych takich jak: „Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur”, „Sprzątanie Świata”, „Festiwal Ekologiczny” promujących ideę życia w harmonii z naturą. Podstawowym celem działań edukacyjnych jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.

                                     

obrazekobrazek
obrazekobrazek