Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna"

Kolorowy pasek

Deklaracja dostępności.


Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

Data publikacji strony internetowej: [ 2007-05-15 ].

Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2020-09-24 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Ułatwienia na stronie BIP Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

  • mapa strony

Planowane dostosowanie do obowiązujących przepisów styczeń 2021r.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Nasza strona powinna dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Firefox, Chrome, Microsoft Edge:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
osoba kontaktowa - Zbigniew Śliwka

adres e-mail - z.sliwka@dzialdowszczyzna.pl

numer telefonu 23 698 17 70.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa:


Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/


Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności wejścia do budynku Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie ul. Przemysłowa 61

Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” mieści się w budynku jednokondygnacyjnym w Działdowie przy ul. Przemysłowej 61. Do budynku prowadzi główne wejście bezpośrednio z parkingu. Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Informacja o dostępności korytarza, schodów i wind.

W budynku znajduje się główny korytarz z dostępem do wszystkich pomieszczeń biurowych. W korytarzu znajduje się toaleta dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma windy i schodów.

Informacja o dostosowaniu informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma udogodnień w postaci informacji głosowych i pętli indukcyjnej.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe bez wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych oznaczonego symbolem P-20.

Informacja o dostępności wejścia do budynku Referatu Gospodarki Komunalnej Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie ul. Osiedleńcza 3A.

Referat Gospodarki Komunalnej Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” mieści się w Działdowie przy ul. Osiedleńczej 3A. Referat znajduje się na pierwszym piętrze dwukondygnacyjnego budynku i dysponuje dwoma wejściami do których prowadzą schody. Do budynku prowadzi główne wejście od ul. Osiedleńczej 3A bezpośrednio z parkingu. Drugie wejście jest zamknięte i otwierane w razie konieczności czy zaistniałej potrzeby. Budynek referatu nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform. Budynek nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Informacja o dostępności korytarza, schodów i wind.

W budynku na 1 piętrze znajduje się główny korytarz referatu z dostępem do wszystkich pomieszczeń biurowych. Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Korytarz referatu jest ogólnodostępny. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Łazienki nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostosowaniu informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma udogodnień w postaci informacji głosowych i pętli indukcyjnej.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe bez wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych oznaczonego symbolem P-20.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń EZG „Działdowszczyzna” można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.

Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij